top of page

Upcoming... 列車模型貼紙介紹


成日話去日本買貼紙返來,

其實響日本列車模型用嘅貼紙同配件真係多不勝數,

例如車門嘅貼紙,車身嘅標籤等等...

剛好我手上有一列新嘅南武線E233系8000番台模型,

上完廣告之後準備加室內燈同好幾款貼紙;

室內燈之前已經介紹過點樣上得靚,

今回即將介紹大家有機會用得著嘅貼紙 :)

bottom of page