E233系1000番台 京浜東北線


今次粗略介紹一下自己果抽Kato嘅E233系1000番台~

其實本身抽車已經好靚仔,

不過我都係嫌架車寡咗少少...

架車非常common,點樣可以加啲自己風格?

加室內燈呢個就唔多講啦~